top
logo

przedstawienie firmy

"ARCHIWUM" spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± powsta³a w 2004 r. Spó³ka specjalizuje siê w ¶wiadczeniu us³ug z zakresu szeroko pojêtej archiwizacji. W kompleksowy sposób zarz±dza dokumentacj± przedsiêbiorstw prywatnych, jak i pañstwowych. Z us³ug Spó³ki korzystaj± miêdzy innymi urzêdy (gminne, miejskie, wojewódzkie), inne instytucje pañstwowe oraz banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Spó³ka prowadzi obs³ugê archiwizacyjn± na terenie ca³ego województwa podlaskiego. Zajmuje siê równie¿ niszczeniem i przechowywaniem dokumentów zarówno zlikwidowanych, jak i nadal funkcjonuj±cych podmiotów gospodarczych. Spó³ka dysponuje przystosowanymi do przechowywania dokumentacji magazynami. ¦wietnie zorganizowany zespó³ pracowników oraz wdro¿ony system zarz±dzania pozwala Spó³ce na natychmiastow± realizacjê zlecanych us³ug. D³ugoletnie do¶wiadczenie zawodowe W³a¶ciciela oraz wspó³praca z Archiwum Pañstwowym stanowi gwarancjê wysokiej jako¶ci us³ug ¶wiadczonych przez Spó³kê i spe³nienie wszelkich oczekiwañ nawet najbardziej wymagaj±cych Klientów. Zaufani wspó³pracownicy i wprowadzone systemy zabezpieczeñ gwarantuj± ponadto poufno¶æ i bezpieczeñstwo Pañstwa dokumentów.